จันทร์ - ศุกร์ : 08:30 AM - 16:30 PM    02 5293 002

กิจกรรม

กิจกรรมของ AFCC และพันธมิตร


  ประเมินสาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอาชีพการแปรรูปนม อ...

 

  18 ก.ย. 2566
  ณ สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด อาคาร UHT ชั้น 2

  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง องค์การส่งเสริม...

 

  4 ก.ย. 2566
  ณ ห้องประชุม ศูนย์ฝึกอบรบการเลี้ยงโคนม องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ตำบ...

  การตรวจประเมินเพื่อรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตาม...

 

  24 ส.ค. 2566
  ณ ห้องประชุมอำนวยการ อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์สระแก้ว


  การลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในส่วนของสถานที่สอบปฏิบัติเพื่อใช้ใ...

 

  17 ส.ค. 2566
  โรงคัดแยกชมพู่ชนิดปรับอุณหภูมิ บ้านไกลนคร หมู่ที่ 2 ต.ซับมะกรูด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว...

 

  25 ก.ค. 2566
  ณ หอประชุมอำเภอคลองหาด ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

  การหารือร่วม ระหว่างศูนย์ AFCC กับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

 

  14 ก.ค. 2566
  ห้องประชุม ก.1 อาคารสำนักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร

แนะนำศูนย์ AFCC

วิสัยทัศน์ ของ "สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)"

พัฒนากำลังคนด้วยมาตรฐานอาชีพ ให้เป็นมืออาชีพย์ เพื่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน

 • จุดรับสมัคร
 • ห้องสอบข้อเขียน
 • ห้องสอบสัมภาษณ์
 • ห้องจัดทำเอกสาร และห้องจัดเก็บเอกสาร
 • ที่พักรับรอง รอสอบ
 • สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องสมุดที่อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ ห้องน้ำ ห้องพักผ่อน
 • ห้องพยาบาล และอื่นๆ

ศูนย์ AFCC มี สำนักงานหลักตั้งอยู่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน กม. 48 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 ติดกับถนนพหลโยธิน ซึ่งสามารถเดินทางได้สะดวก

แนะนำสถานที่ มรวอ ปทุมธานี

โดยศูนย์ AFCC ของเราเป็นหน่วยงานที่ตั้งอยู่ที่ อาคารสำนักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยภายในอาคารสำนักงานประกอบไปด้วย

 • จุดรับสมัคร
 • ห้องสอบข้อเขียน
 • ห้องสอบสัมภาษณ์
 • ห้องจัดทำเอกสาร และห้องจัดเก็บเอกสาร
 • ที่พักรับรอง รอสอบ
 • สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องสมุดที่อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ ห้องน้ำ ห้องพักผ่อน
 • ห้องพยาบาล และอื่นๆ

ศูนย์ AFCC มี สำนักงานหลักตั้งอยู่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน กม. 48 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 ติดกับถนนพหลโยธิน ซึ่งสามารถเดินทางได้สะดวก

ความสำคัญของระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

ความสำคัญของระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
  ในโลกของการทำงานที่ไม่เพียงแต่ต้องใช้ความรู้แต่ยังต้องใช้ทักษะและความเชี่ยวชาญหลายด้าน ที่เกิดจากการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติงานจริงและการฝึกฝนผู้ประกอบอาชีพทุกคนทั้งที่มีคุณวุฒิการศึกษาและไม่มีคุณวุฒิการศึกษาในสาขานั้นๆ ล้วนมีศักยภาพในการพัฒนาความสามารถการทำงานด้านต่างๆ ในหน้าที่ของตน ซึ่งการใช้ความรู้ทักษะและความสามารถมาประยุกต์ใช้เพื่อการประกอบอาชีพนี้เรียกว่า “สมรรถนะ” ซึ่งใน แต่ละสาขาอาชีพอันประกอบด้วย สายงานที่หลากหลายและในแต่ละสายงานต่างมีหลายอาชีพ แต่ละอาชีพจำเป็นต้องมีสมรรถนะหลาย ซึ่งแต่ละอาชีพมีลักษณะงานในหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไป และจำเป็นต้องใช้สมรรถนะที่หลากหลาย ในการทำงานในหน้าที่อย่างมี ประสิทธิภาพ
  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่พัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพอันเป็นกลไกสำคัญที่จะยกระดับความก้าวหน้า และอัตราผลผลิตของกำลังคนในประเทศไทย สถาบันฯได้ร่วมกับ กลุ่มอุตสาหกรรมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับการระบุสมรรถนะที่อุตสาหกรรมต้องการเพื่อจัดทำ “มาตรฐานอาชีพ” อันหมายถึงการกำหนด ระดับสมรรถนะของบุคคลในการประกอบอาชีพอีกทั้งยังรับรองทักษะและความ เชี่ยวชาญของบุคคลด้วยการสร้างมาตรฐานในการวัดสมรรถนะเพื่อที่จะรับรอง “คุณวุฒิวิชาชีพ”
  คุณวุฒิวิชาชีพ หมายความว่า การรับรองความรู้ความสามารถและทักษะของบุคคลในการทำงาน ตามมาตรฐานอาชีพนั้น โดยคุณวุฒิวิชาชีพนี้จะเป็น ประโยชน์ โดยตรงต่อกำลังคนส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่มีคุณวุฒิ การศึกษาระดับสูงแต่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพ โดย “คุณวุฒิวิชาชีพ” สามารถเทียบเคียง และเชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิอื่นๆของประเทศได้


รู้จักกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
“ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ” ถูกพัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อการรับรอง “สมรรถนะ”ของกำลังคนตามมาตรฐานอาชีพ เพื่อตอบ สนองความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม “ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ” เป็นกระบวนการรับรอง เพื่อให้บุคคลได้รับการยอมรับใน ความรู้ ทักษะ ตลอดจนความสามารถ และได้รับ “คุณวุฒิวิชาชีพ” ที่สอดคล้องกับสมรรถนะประสบการณ์และความรู้ และใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพในการ พัฒนาความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพของตนในอนาคต


แนวคิดการจัดตั้งศูนย์
สืบเนื่องจากวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ “มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย ที่มีนวัตกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมฐานราก บนความร่วมมือของหุ้นส่วนทางสังคมให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน” โดยมหาวิทยาลัยมี 1 ในเป้าประสงค์ที่สำคัญคือ “ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ วิศวกรสังคม เพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม” สอดคล้องกับการ วิสัยทัศน์ ของ “สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)” “พัฒนากำลังคนด้วยมาตรฐานอาชีพ ให้เป็นมืออาชีพ เพื่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน”

กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ในระดับต้นอาจจะเน้นให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์การปฏิบัติการ แต่ในระดับคุณวุฒิสูงๆจะสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่หรือวิธีการในการ ทำงานหรือคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ในอาชีพของตนเอง เกณฑ์และคำอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ จะอธิบายถึงสมรรถนะขอบเขตความรับผิดชอบผลผลิต ที่พึงจะได้จากการปฏิบัติงาน ระดับความยากง่ายของการทำงานและนวัตกรรมที่เป็นกลางไม่เฉพาะ เจาะจงอาชีพใดอาชีพหนึ่ง เพื่อยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพและการพัฒนากำลังคนของประเทศให้สามารถแข่งขันในประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนและระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรอบคุณวุฒิวิชาชีพถูกใช้เป็น เครื่องมือหลักในการประเมินและรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการทั้งของภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมตลอดจนเป็นกลไกในการเชื่อมโยงเทียบเคียงกับระบบ คุณวุฒิการศึกษาในระดับประเทศและสากล

กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ (Professional Qualification Framework) จะมีคำอธิบาย บรรยาย ลักษณะงานในอาชีพ ที่ใช้จำแนก สมรรถนะวิชาชีพ หรือขอบเขตการปฏิบัติงานในอาชีพสำหรับบุคคลๆ หนึ่ง เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในแบ่งระดับตามผลลัพธ์ของงาน ตามผลผลิตที่ต้องการจากผลปฏิบัติ ตามความยากง่ายของงาน ตามความซับซ้อนของงาน ตามขอบเขตความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของงาน เพื่อให้เห็นแนวทางการพัฒนาตนเองในงานอาชีพ จากระดับเริ่มต้น ไปสู่ระดับสูงสุดของงานอาชีพ โดยกำหนดให้เป็นคุณวุฒิตามสมรรถนะวิชาชีพ เรียกว่า คุณวุฒิวิชาชีพ